Bye

17 Oct 20 - 13:00 United Kingdom OnTop 7 vs 0 United Kingdom Bye Details
17 Oct 20 - 14:30 Ireland Bye 0 vs 7 Ireland #WinYourOnes Details
17 Oct 20 - 16:00 United Kingdom Javan Esports 7 vs 0 United Kingdom Bye Details
17 Oct 20 - 16:00 Ireland Bye 0 vs 0 Ireland Bye Details
17 Oct 20 - 17:30 United Kingdom Bye 0 vs 0 United Kingdom Bye Details
17 Oct 20 - 17:30 Ireland Bye 0 vs 0 Ireland Bye Details
17 Oct 20 - 19:00 United Kingdom Bye 0 vs 0 United Kingdom Bye Details
17 Oct 20 - 19:00 Ireland Bye 0 vs 0 Ireland Bye Details
(50)
(50)
(50)
(50)
(50)
(50)